• SBF skatteadvokater

Overtatt fastlegepraksis? Vurder ligningen for tidligere år!I dommen om Roa Medisinske Senter AS 23. oktober i år har Høyesterett avklart at en leges basistilskudd som mottas i kraft av en fastlegeavtale skal klassifiseres som goodwill, som gir rett til avskrivninger.

Skattedirektoratet har i en uttalelse 9. desember 2014 fulgt opp Høyesteretts syn, og gitt anvisning på fremgangsmåte for å få rettet opp tidligere års ligninger. Har du overtatt fastlegepraksis og ikke krevet avskrivninger for verdien av retten til basistilskudd bør du nå vurdere hva du skal gjøre. Spørsmålet om skattemessig klassifisering av rett til basistilskudd under en fastlegeavtale har lenge vært gjenstand for diskusjon. Skatteetaten har tidligere ment at basistilskuddene skal anses som «annet immaterielt driftsmiddel», og ikke som goodwill. Konsekvensen av dette har vært at legen som overtar fastlegepraksisen ikke har kunnet kreve fradrag for avskrivninger på verdien av slike avtaler.

Noen leger tok ut søksmål mot skattemyndighetene for å få prøvd spørsmålet rettslig. En av disse sakene gjelder Roa Medisinske Senter AS. Saken gjaldt to leger som hadde omdannet sine enkeltpersonforetak til et aksjeselskap (Roa Medisinske Senter AS). I selvangivelsene for omdanningsåret la selskapet til grunn at også den delen av vederlaget som knyttet seg til verdien av kommunalt basistilskudd skulle klassifiseres som (avskrivbar) goodwill.

Skattemyndighetene var imidlertid uenige, og mente at delen av vederlaget som er betaling for retten til basistilskudd etter fastlegeavtalen var et «annet immaterielt driftsmiddel» som ikke kan avskrives. Høyesterett avsa dom i skattyternes favør i oktober i år, og ga altså medhold i at verdien av kommunalt basistilskudd ved overdragelse av legepraksis skal anses som goodwill.

Høyesteretts avklaring gir alle leger som har ervervet fastlegepraksis eller omdannet sin fastlegepraksis grunn til se på tidligere års ligninger.

Skattedirektoratet har i en nylig publisert domskommentar (9. desember 2014) akseptert dette, og vil for fremtiden legge til grunn at den delen av vederlaget som knytter seg til retten til basistilskudd inngår i avskrivbar goodwill

I domskommentaren fra 9. desember i år gir Skattedirektoratet anvisning på to alternativer for å få endret ligningene i tråd med Høyesteretts avklaring:

  1. Du kan gi opplysninger om det tidligere ervervet i selvangivelsen for 2014 (som leveres våren 2015), og føre hele beløpet som inngående saldo i avskrivningsskjemaet for 2014. Det bør da gis opplysninger om det tidligere ervervet.

  2. Du kan anmode om endring av ligning for tidligere år. Det er viktig å merke seg at ved anmodning om endring av tidligere år, er utgangspunktet at endringsfristen er tre år etter inntektsåret – for å få med endringer for inntektsåret 2011 må derfor endringsanmodningen være kommet inn til skattekontoret innen utløpet av 2014.

Begge tilfeller gir adgang til avskrivning for hele beløpet som er betalt for goodwill, men avskrivningene vil komme i ulike inntektsår. Hva som vil være mest skatteeffektivt må derfor vurderes nærmere basert på øvrige inntekter og fradrag det aktuelle år.

Les hele uttalelsen fra Skattedirektoratet her.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål!