• SBF skatteadvokater

Konsulent eller ansatt: Hva er avgjørende og hva er konsekvensene?


Både for oppdragsgiver og oppdragstaker er det sentralt å ta stilling om et konkret oppdrag eller arbeid utøves som ledd i selvstendig næringsvirksomhet eller som ledd i et ansettelsesforhold.

Partenes egen klassifisering av tilknytningsforholdet vil danne utgangspunktet for vurderingen, men skattemyndighetene vil vurdere realiteten i hele avtaleforholdet.

Betydningen av skillet

Skillet mellom selvstendig næringsvirksomhet og ansettelsesforhold har betydning i mange sammenhenger. Ikke minst er det viktige forskjeller med hensyn til trygdedekning og i relasjon til arbeidslivslovgivningen:

En arbeidstaker i tjenesteforhold har for eksempel rett til full dekning (inntil visse beløpsgrenser) fra første dag under sykepengeordningen i folketrygden, mens en selvstendig næringsdrivende uten tilleggstrygd kun har rett til begrensede sykepenger etter karensperiode. Selvstendig næringsdrivende uten tilleggstrygd har heller ikke yrkesskadedekning.

Det er som hovedregel også kun den ansatte som har vern under arbeidslivslovgivningen. Utgangspunktet for rettsforholdet mellom en selvstendig næringsdrivende og hans oppdragsgiver er på den annen side oppdragsavtalen.

Skatte- og avgiftsmessig er det sentrale forskjeller:

Plikter: Arbeidstaker i tjenesteforhold:Selvstendig næringsdrivende:

TrygdeavgiftMellomsats (8,1 %)Høy sats (11,3 %)

ArbeidsgiveravgiftAvgiftspliktIkke avgiftsplikt

SkattebetalingArbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekkNæringsdrivende skal selv betale forskuddsskatt

MerverdiavgiftFaller utenfor lovenOmfattes av loven hvis registreringspliktig

Er det snakk om internasjonale forhold, kan avgrensningen også få betydning for omfanget av skatteplikten til de involverte landene; skatteavtalene har gjennomgående ulike kriterier for fordeling av beskatningsrett mellom landene alt ettersom det dreier seg om ansatte eller selvstendig næringsdrivende.

Ytterligere forskjeller blir det dersom det utøves næringsvirksomhet gjennom eget aksjeselskap – da er det på visse betingelser muligheter for å utsette beskatning av inntekten på personlig hånd.

Hva er avgjørende ved grensedragningen?

Det sentrale vurderingstemaet ved avgrensningen mellom ansettelsesforhold og virksomhet er om aktiviteten drives for oppdragstakerens egen regning og risiko. Det vil være tilfellet dersom oppdragstakeren selv dekker kostnadene ved sin virksomhet og han selv har ansvaret for oppfyllelsen av oppdraget. I denne vurderingen står resultatansvaret sentralt. Dersom det er avtalt fullt erstatningsansvar og reklamasjonsadgang, og oppdragsgiver ikke kan instruere oppdragstakeren ved utførelsen av arbeidet, vil det som hovedregel være snakk om oppdrag som ledd i virksomhet og ikke et ansettelsesforhold. Ofte vil det imidlertid måtte foretas en bredere vurdering av forholdet, og da vil gjerne følgende momenter trekke i retning av at det dreier seg om virksomhet:

 • Oppdragstakeren har flere oppdragsgivere

 • Oppdragstakeren dekker utgiftene ved arbeidet (og kan fakturere ekstra for dette)

 • Oppdragsgiveren har reklamasjonsadgang og kan fremme krav mot oppdragstakeren dersom resultatet ikke oppnås

 • Oppdragstakeren bestemmer selv hvordan arbeidet skal utføres

 • Oppdragstakeren har en spesiell ekspertise som er nødvendig for utføring av oppgaven

 • Oppdraget omfatter et bestemt arbeid og et bestemt resultat

 • Oppdragstakeren utfører ikke oppgaver som egentlig tilhører driften av virksomheten

 • Oppdraget er ikke avgrenset i tid

 • Oppdragstakeren har ikke krav på flere oppdrag fra virksomheten

 • Oppdragstakeren holder egne materialer, driftsmidler og lokaler

 • Betalingen skjer for levering av et bestemt resultat, altså ikke pr. dag, time eller måned

Hvordan sikre seg?

Både som oppdragsgiver og oppdragstaker er det viktig å være klar over om forholdet skal anses som et ansettelsesforhold eller om det er snakk om selvstendig næringsvirksomhet. Dersom man trår feil her er det risiko for å bli ilagt ansvar for uteblitt forskuddstrekk samt arbeidsgiveravgift. Det kan også bli snakk om ileggelse av tilleggsskatt og tilleggsavgift.

Vår anbefaling er her at man har et bevisst forhold til disse spørsmålene før oppdraget påbegynnes, og det vil sentralt å inngå en detaljert oppdragsavtale som adresserer punktene som nevnt over.

Vårt advokatfirma kan bistå både ved utformingen av slik avtale, samt ved eventuelle prosesser mot skattemyndighetene senere.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål!