• SBF skatteadvokater

Få staten til å dekke advokatutgiftene dine (del 2)!


Har du hatt kostnader til advokat, kan det være verdt å ta en ekstra runde og vurdere om staten kan være med å dekke hele eller deler av dine kostnader. Her ser vi på hvilke muligheter du har i klagesaker.

Utgangspunktet i klage- og rettssaker som gjelder ilignet inntekts- eller formuesskatt, er at kostnader til juridisk bistand ikke er fradragsberettiget. Synspunktet som har fått gjennomslag i praksis er at fordi skatt ikke er en fradragsberettiget utgift, er heller ikke utgifter til å bestride ligningen det.

Tilsvarende gjelder i saker hvor skattyteren selv anmoder om endring av ligning, og saken behandles etter reglene om endring uten klage. Dette er saker hvor anmodning om endring fremsettes mer enn ett år etter at skattelisten er lagt ut eller mer enn ett år etter at vedtak er truffet.

I slike tilfeller har man ikke rett til å få klagen realitetsbehandlet, og det er opp til skattemyndighetenes skjønn om saken skal behandles.

Men likevel fradragsrett…

Dersom det er skattemyndighetene som tar opp en endringssak etter eget tiltak, er imidlertid utgifter til juridisk bistand i saken fradragsberettiget – forutsatt at kostnadene har sammenheng med skattepliktig inntekt eller inntektserverv.

Det samme vil gjelde kostnader til juridisk bistand i forbindelse med bokettersyn («ligningsundersøkelser»). Har du fått varsel om endring av ligningen og forfølger saken med bistand fra advokat kan det derfor være verdt å vurdere å kreve fradrag for kostnadene.

Utgifter til juridisk bistand i saker som gjelder andre skattarter enn inntekts- og formuesskatt kan også være fradragsberettiget. For næringsdrivende er for eksempel utgifter til bistand i saker som gjelder merverdiavgift fradragsberettiget. Det samme gjelder i saker om arbeidsgiveravgift.

Lignings-ABC nevner videre uttrykkelig at kostnader i forbindelse med prosess vedrørende eiendomsskatt på regnskapslignet eiendom er fradragsberettiget. Utgifter til bistand for å oppnå høyere trygdeytelser er også fradragsberettiget (i den utstrekning de overstiger minstefradraget).

Dekning av sakskostnader i skattesaker

Ved klage på ligningsavgjørelser, er utgangspunktet at man kun kan kreve at staten dekker advokatutgiftene man har hatt dersom skatteklagenemnda endrer en avgjørelse til gunst for skattyter.

Hvis du skulle vinne frem overfor skattekontoret i en sak om klage over ligningen, kan du ikke kreve dekning – adgangen til å kreve dekning gjelder som utgangspunkt kun i saker som er brakt inn for skatteklagenemnda.

Det er også et vilkår at skattyter har båret utgiftene selv.

Dekker for eksempel arbeidsgiver kostnadene (uten at det skattlegges som lønn), får du etter praksis dekket ikke kostnadene. Dette ble sist stadfestet i en dom fra Borgarting lagmannsrett fra februar 2014, men dommen er påanket og Høyesterett skal ta stilling til spørsmålet i disse dager.

Kravet om dekning må fremsettes skriftlig innen tre uker etter at du har mottatt melding om vedtaket. Vilkårene for å få dekket sakskostnader i klagesaker er for øvrig at kostnadene er vesentlige, at de er pådratt med god grunn og at det er urimelig at skattyteren må dekke kostnadene selv.

Saken går til retten

I saker for domstolene reguleres spørsmålet om dekning av sakskostnader av tvistelovens regler. Utgangspunktet er da at den som har vunnet saken har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten.

Tvisteloven åpner for at den tapende part helt eller delvis fritas fra ansvar for den annen parts kostnader dersom tungtveiende grunner gjør det rimelig. Det kan blant annet være tilfellet hvis det var god grunn til å få saken prøvd – for eksempel at saken gjelder et tvilsomt rettsspørsmål.

Utgangspunktet er at det kun er sakskostnader som er pådratt i forbindelse med selve rettssaken og kostnader som er pådratt på et tidligere stadium og som har kommet til nytte i rettssaken, som kan kreves dekkes etter reglene i tvisteloven.

Dersom du vinner saken og det fører til at skattekontoret endrer ligningen til gunst for skattyter, kan du, med grunnlag i ligningsloven, også kreve dekning av sakskostnader i forbindelse med den forutgående ligningsbehandlingen.

Slike krav må da fremsettes innen 3 uker etter at man har mottatt melding fra skattemyndighetene om at saken på nytt skal behandles av skattekontoret.

Les også: Få staten til å dekke advokatutgiftene dine (del 3)!

Vi kan bistå!

Trenger du vår bistand? Vi kan hjelpe deg med skattesaker og vise deg hvordan du skal gå frem.