• SBF skatteadvokater

Få staten til å dekke advokatutgiftene dine (del 3)!


Har du hatt kostnader til advokat, kan det være verdt å ta en ekstra runde og vurdere om staten kan være med å dekke hele eller deler av dine kostnader. Dette er den tredje artikkelen i vår serie, og nå ser vi på hvilke muligheter du har i saker som gjelder kostnader til etablering, omorganiseringer og oppkjøp.

Utgifter til stiftelse av aksjeselskap og kostnader til utvidelse av aksjekapitalen mv. er fradragsberettigede, i den utstrekning selskapet dekker utgiftene selv. Dette gjelder også utgifter til juridisk bistand i forbindelse med utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, protokoller og avtaler mv.

Dersom aksjonærene dekker kostnaden, vil utgiftene ikke være direkte fradragsberettigede, men må aktiveres som en del av kostprisen på aksjene.

Direkte fradrag eller aktivering?

I den utstrekning avkastning på aksjene er skattepliktig, kommer utgiftene da til fradrag ved senere realisasjon av aksjene. Erverv og realisasjonskostnader knyttet til aksjer som faller inn under fritaksmetoden er altså ikke fradragsberettiget.

Ved utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erverv eller salg av andre formuesobjekter, er det også spørsmål om utgiftene kan fradragsføres direkte, eller om de må aktiveres på objektet.

Har kostnaden sammenheng med den løpende skattepliktige inntekten eller selve ervervet av inntekten, kan utgiftene fradragsføres direkte.

Vanskelig skille

Gjelder utgiftene på den annen side selve inntektskilden (formuesobjektet), må de aktiveres som en del av inngangs- eller utgangsverdien.

Skillet kan være vanskelig å trekke i praksis, og for næringsdrivende er spørsmålet gjerne om utgiftene kan anses som løpende driftsutgifter eller utgifter i forbindelse med investeringer.

Husk at selv om du ikke kan fradragsføre kostnadene direkte kan utgiftene ha en verdi ved inntektsoppgjøret ved realisasjon av formuesobjektet.

Vi kan bistå!

Trenger du vår bistand? Vi kan hjelpe deg med skattesaker og vise deg hvordan du skal gå frem.