• SBF skatteadvokater

Eiendomsskatt – grunn til å klage?


De fleste av landets kommuner som har benyttet seg av mulighetene til å utskrive eiendomsskatt har i disse dager lagt ut eiendomsskatteliste der alle faste eiendommer og deres verdi er lagt ut. Du bør gjennomgå disse og sjekke grunnlaget for din egen eiendom. Samtidig bør du sjekke fem punkter.

Eiendomsskatteloven gir alle landets kommuner anledning til å skrive ut eiendomsskatt. Det er kommunestyret i den enkelte kommunen som bestemmer om den skal utskrive eiendomsskatt og også hvilke eiendommer som skal ilegges skatten.

Loven setter imidlertid grenser for kommunestyrets frihet, og det sentrale er at det må trekkes presise grenser for områdene som skal ilegges eiendomsskatt.

Det første du må sjekke er derfor om kommunen har anledning til å skrive ut eiendomsskatt på din eiendom.

Det som så er helt sentralt er å sjekke takseringen – eiendomsskattegrunnlaget. Utgangspunktet er at takstgrunnlaget skal tilsvare omsetningsverdien på takseringstidspunktet. Verdien som ble fastsatt i fjor kan derfor ikke brukes ukritisk.

Kommunen kan bruke sjablonger, men taksten skal uansett ikke overstige omsetningsverdien. Dersom kommunen bruker en sjablongmetode for taksering, må metoden sikre at skattegrunnlaget avspeiler variasjonene i omsetningsverdien på de ulike eiendommene i kommunen på en forholdsmessig måte.

Det er videre kun reelle verdiforskjeller som gir grunnlag for å differensiere skattenivået mellom ulike eiendomstyper, f.eks. bolig og fritidseiendom.

De siste årene har kommunene også kunnet velge å benytte boligverdien som Skatteetaten har fastsatt (formuesgrunnlaget) som grunnlag for utregning av formuesskatten.

Les hos Skattebetalerforeningen: En av seks bør sjekke ligningsverdien nøye

I 2015 er det verdiene pr. 31. desember 2013 som benyttes. Boligverdien som ligningsmyndighetene har regnet ut tar utgangspunkt i en statistisk beregnet kvadratmeterpris og representerer en gjennomsnittlig størrelse. Verdien hensyntar derfor ikke individuelle forhold ved din eiendom. Derfor er det grunn til å sjekke denne nærmere.

Mener du ligningsverdien er feil, må du klage på likningen, og slik klage fremsettes ikke for kommunen, men skattekontoret. Klagefristen for likningsverdi i selvangivelsen for 2013 er utvidet i 2015. Fristen er seks uker etter du mottar eiendomsskatteseddel om eiendomsskatt fra kommunen.

Mener du at eiendomsskatten er feil på annet grunnlag, er det kommunen som er rett klageinstans. Dette kan gjelde bruk av egne takster, egen sjablongmodell, differensierte skattesatser, tilordning av bunnfradrag og fritak for nybygde boliger. Klagen må i tilfelle fremsettes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra du har mottatt eiendomskatteseddelen.

Du bør stille deg disse fem spørsmålene:

  • Har kommunen anledning til å skrive ut eiendomsskatt på din eiendom?

  • Er taksten riktig i forhold til markedsverdi?

  • Har kommunen benyttet eventuell sjablongmodell riktig på din eiendom?

  • Er det samsvar mellom det du og naboen (hvis han har tilsvarende eiendom) betaler?

  • Er hytter og boliger i samme kommune verdsatt svært forskjellig?

Dersom du mener eiendomsskatten er feil, bistår vi gjerne.

PS! Det gjelder frister også for kommunen: Utgangspunktet er at eiendomsskatt må utskrives innen 1. mars, eller 1. april dersom det er første året kommunen benytter bunnfradrag. Ved første gangs innføring av eiendomsskatt må taksering være foretatt og skatt utskrevet innen 1. juli. Dersom ikke eiendomsskattelisten er lagt ut innen dette tidspunktet, bortfaller adgangen til å utskrive eiendomsskatt.