• SBF skatteadvokater

Høyesterett: Dekning av sakskostnader forutsetter at skattyter selv har hatt kostnadene


Ligningsloven § 9-11 innebærer på (visse vilkår) at en skattyter kan kreve dekning fra staten for sakskostnader dersom skatteklagenemnda endrer en avgjørelse til gunst for skattyter. Høyesterett har i en fersk dom presisert at det forutsetter at det er skattyter selv som har båret kostnadene.

Saken gjelder sakskostnader i forbindelse med ligningssak der spørsmålet var om to personer bosatt i England hadde skatteplikt til Norge for ytelser de hadde mottatt fra norske selskaper.

Skattyterne var engasjert i selskapene som aksjonærer, styremedlemmer og konsulenter. De vant delvis fram i sine klagesaker, og krevde dekning av sakskostnadene etter bestemmelsen i ligningsloven § 9-11.

Til sammen var det snakk om kostnader på over 16,5 millioner kroner, som gjaldt honorar til rådgivere i forbindelse med klagesaken. Det var ikke skattyterne selv, men de norske selskapene skattyterne var engasjert i som betalte honorarene.

Kravet ble avslått i Riksskattenemnda, under henvisning til at kostnadene ikke var dekket av skattyterne selv. Skattyterne vant frem i tingretten, men staten anket og lagmannsretten stadfestet vedtaket som nektet sakskostnader. Skattyterne anket så saken til Høyesterett, og 5. mars i år avsa Høyesterett dom, hvor flertallet (dissens 4-1) stadfestet Riksskattenemndas forståelse.

Høyesterett la vekt på at partene ikke hadde ansett betalingen som gave, lønn eller utbytte, og at det ikke var forutsatt at beløpene skulle tilbakebetales til selskapene dersom det ble innvilget kostnadsdekning. Dermed var det ikke skattyterens egne kostnader, noe som er et vilkår for dekning.

Høyesterett nevner at dekning kunne være aktuelt selv om de ble dekket av selskapene i første omgang dersom:

  • Skattyterne hadde plikt til å betale tilbake kostnadene dersom sakskostnader ville bli tilkjent, eller

  • Det var det rene at selskapene som dekket kostnadene unnlot å kreve tilbakebetaling fordi bistanden er gitt som gave eller godtgjørelse.

Dersom andre dekker sakskostnadene dine i klagesaker er det derfor viktig at dere har et bevisst forhold til eventuell tilbakebetaling eller behandling som gave/godtgjørelse.