• SBF skatteadvokater

Selvangivelsen – hva er korrekte og fullstendige opplysninger?I disse dager mottar personlige skattytere den forhåndsutfylte selvangivelsen. Du har da tiden frem til 30. april til å kontrollere denne, og å gjøre endringer eller tilføyelser.

Dersom du ikke har endringer eller tilføyelser, slipper du å sende inn selvangivelsen innen fristen (leveringsfritak). Uansett om du gjør endringer eller ikke, har du likevel et selvstendig ansvar for at opplysningene i selvangivelsen er «korrekte og fullstendige».

Konsekvensene av å feile er kjedelige: Mangelfulle eller uriktige opplysninger kan medføre inntil 60 prosent tilleggsskatt og det gir også skattemyndighetene en utvidet endringsadgang fra to til ti år.

Hva er «korrekte og fullstendige opplysninger»?

Det er sjelden spørsmål om hvorvidt en opplysning er korrekt eller ikke: Utgangspunktet er at de opplysningene som gis i selvangivelsen må stemme overens med de faktiske forhold.

Hva som er «fullstendige opplysninger» er et annet spørsmål. Her er utgangspunktet at opplysningene er ufullstendige dersom de gir et fortegnet eller ufullstendig bilde av de underliggende realiteter, selv om opplysningene som gis i og for seg er korrekte. Dersom en inntektspost er utelatt er det gitt ufullstendige opplysninger.

Høyesterett har uttalt at opplysningsplikten er oppfylt dersom det er gitt opplysninger som gjør at skattemyndighetene har tilstrekkelige opplysninger om saken, slik at de gjennom adgangen til å stille ytterligere spørsmål kan få et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Med andre ord må det gis tilstrekkelige opplysningene for at skattemyndighetene forstår hva som har skjedd.

Hva bør du gjøre?

Det åpenbare er at du må gå over de forhåndsutfylte postene i selvangivelsen og sjekke om disse stemmer overens med dine egne opplysninger, herunder må du sjekke at alle inntekter er tatt med. Det er en rekke opplysninger som verken blir innberettet av andre eller som skattekontoret selv sitter på, og dette må du tilføye. Dette gjelder både på inntekts- og fradragssiden, og også for formuespostene.

Er du i tvil om en inntekt er skattepliktig eller ikke, eller om en utgift er fradragsberettiget eller ikke, kan du la tvilen komme deg selv til gode i selvangivelsen. Det er greit å la være å føre opp den aktuelle inntekten og det er tilsvarende greit å føre opp fradraget, men det er avgjørende at du gir utfyllende opplysninger om dette og forklarer hva du har gjort og hvorfor. Skriv derfor et vedlegg til selvangivelsen som vil gi skattekontoret tilstrekkelig grunnlag for å ta opp det aktuelle spørsmålet.