• SBF skatteadvokater

Vil endre skatteregler for verdipapirfondFinansdepartementet har nylig sendt et forslag om endringer i reglene for skattemessig behandling av verdipapirfond på høring. Nye regler kan få betydning både for verdipapirfondet og de enkelte andelseierne i fondet.

Finansdepartementet foreslår i sitt utkast til regelendringer at det skattemessige skillet mellom aksjefond og obligasjonsfond oppheves, og at alle typer verdipapirfond heretter skal skattlegges etter samme regler.

Til erstatning for dagens skille mellom aksjefond og obligasjonsfond, skal det skilles mellom de delene av inntektene i fondet som gjelder aksjer, renteinntekter og kontanter.

Hovedtrekkene i forslaget er som følger:

Skattlegging av verdipapirfondet:

  • Verdipapirfond skal fortsatt være egne skattesubjekter, og følge de skattereglene som gjelder for selskaper.

  • Regelen om at verdipapirfond er fritatt fra gevinst og ikke har fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende i land utenfor EØS videreføres.

  • Som i dag skal fondet ha fradragsrett for utdeling av renteinntekter. Hvor stor andel av utdelingene som skal anses som renteinntekter, beregnes sjablonmessig ut i fra aksjeandelen i fondet.

  • Alle verdipapirfond (ikke bare aksjefond, som i dag) blir subjekt etter fritaksmetoden.

Skattlegging av andelseierne:

  • Utdeling fra verdipapirfond med mer enn 90 prosent aksjeandel skattlegges i sin helhet som aksjeutbytte.

  • Utdeling fra verdipapirfond med mindre enn 10 prosent aksjeandel skattlegges i sin helhet som renteinntekt.

  • Utdeling fra verdipapirfond med mellom 10 og 90 prosent aksjeandel splittes i en del som skattlegges som aksjeutbytte og en del som skattlegges som rente, beregnet forholdsmessig ut i fra aksjeandelen i verdipapirfondet.

Slik forslaget er lagt opp, vil altså den skattemessige behandlingen i stor utstrekning avhenge av forholdet mellom renter og aksjer i fondet. Utgangspunktet er at aksjeandelen skal beregnes ut fra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer ved inntektsårets begynnelse.

Skattemyndighetene er avhengige av informasjon om forholdstallet. Finansdepartementet foreslår derfor at norske verdipapirfond skal pålegges å innrapportere forholdstallene til Skatteetaten.

Et slikt pålegg kan imidlertid ikke gis overfor utenlandske fond, og dette kan skape utfordringer for norske investorer: Dersom de selv ikke kan dokumentere forholdstallene innebærer det at utdelinger fullt ut blir skattlagt som rente (27 %).

Bakgrunnen for at Finansdepartementet nå foreslår forholdsvis omfattende regelendringer er, ifølge departementet, at man ønsker å forenkle reglene. I tillegg kommer et ønske om å hindre noen uheldige utslag av dagens regler:

  • Personlige eiere av andeler i kombinasjonsfond (fond med både aksjer og rentepapirer) blir til en viss grad dobbeltbeskattet. Dette skjer ved at rentene er skattepliktige i fondet og fordi avkastning (utover en skjermingsrente) også skattlegges hos andelseierne.

  • Dagens struktur åpner for tilpasninger, fordi investeringer i utenlandsk kombinasjonsfond (eier minst én aksje) som hovedsakelig investerer i rentepapirer, omfattes av fritaksmetoden og aksjonærmodellen.

Det er foreslått at de nye reglene skal gjelde fra inntektsåret 2016.