• SBF skatteadvokater

Ligningen: Ordet fanger!


De fleste av oss er forhåpentligvis ferdig med den viktigste jobben overfor skattemyndighetene for inntektsåret 2015 – nemlig innlevering av selvangivelsen.


Ikke kom skjevt ut

Når du får slike henvendelser fra skattemyndighetene er det viktig at du reagerer raskt og besvarer henvendelsen innenfor fristen, samt fremskaffer de opplysningene/dokumentasjonen som skattemyndighetene etterspør. Dette gjelder både om det er en anmodning om tilleggsopplysninger (for inntektsåret 2015 eller tidligere år), varsel om fravikelse av påstand i selvangivelsen eller varsel om endring av ligningen. Det er fornuftig å gjøre en grundig jobb allerede nå. Unnlater du å svare, eller gir ufullstendige/mangelfulle tilbakemeldinger så risikerer du å komme skjevt ut. Og kommer du først skjevt ut, vil det ofte være vanskeligere å få rettet opp dette i etterkant.

Anmodning om tilleggsopplysninger – kontroll

Selv om du har gjort en god jobb ifbm. innlevering av selvangivelsen kan det hende at skattemyndighetene trenger ytterligere opplysninger for å avklare om en inntekt for eksempel er skattefri eller en kostnad er fradragsberettiget. For inntektsåret 2015 ser vi foreløpig at det blant annet foretas en ekstra kontroll vedrørende utleie og salg av fast eiendom samt reiseutgifter, herunder pendlerfradrag.

Brevet fra skattemyndighetene kommer typisk for å få avklart faktum i den konkret sak, om de materielle vilkårene i skatteloven er oppfylt eller rett og slett om du kan dokumentere en fradragsført kostnad.

Har du for eksempel solgt en boligeiendom med skattepliktig gevinst vil skattemyndighetene kunne stille spørsmål for å få avklart forhold rundt selve gevinstberegningen. De vil da kunne være interessert i å få opplysninger om hvordan inngangsverdien er fastsatt, en nærmere redegjørelse for hvilke påkostninger som er utført og når, samt dokumentasjon på meglerutgifter mv.

Det er altså viktig at du kommer på banen så tidlig som mulig slik at du kan imøtegå skattemyndighetenes syn og legge ballen død allerede nå. Da slipper du, eller i hvert fall reduserer muligheten for, at du må påklage ligningen i etterkant. Hvis skattemyndighetene først har «tatt et standpunkt», vil det kunne være vanskeligere å få endret dette i en senere klagesak.

Varsel om fravikelse av selvangivelsen

Hvis skattemyndighetene fraviker en påstand i selvangivelsen til din ugunst så er de som hovedregel forpliktet til å varsle deg om dette før du mottar skatteoppgjøret. Likevel skjer det at skattemyndighetene stryker fradragsposter eller forhøyer inntektsposter uten å varsle deg om det. På tross av manglende varsel er likevel ligningen gyldig, men klagefristen løper først fra det tidspunktet du ble klar over endringen.

I utgangspunktet skal skattemyndighetene gi deg en rimelig frist for å komme med kommentarer til varselet om fravikelse slik at de kan foreta en realitetsvurdering av ditt svar før ligningen ferdigstilles. Men det hender at skattemyndighetene sender ut varsel om fravikelse av selvangivelsen kort tid før skatteoppgjøret foreligger. I slike tilfeller bør skattemyndighetene ligne skattyter etter påstand i selvangivelsen og heller ta opp spørsmålet som endringssak. Men dessverre ser vi alt for ofte at skattekontoret sender varsel om fravikelse veldig sent og gjennomfører ligningen i samsvar med varselet. Dine kommentarer til varsel om endring vil da bli behandlet som en klage på ligningen forutsatt at du sender brevet innen utløpet av klagefristen.

Varsel om endring av ligningen

Selv om du har mottatt skatteoppgjøret for 2015 (evt. tidligere år) så har skattemyndighetene mulighet, innenfor visse frister, til å ta opp en sak til endring på eget initiativ uten at det foreligger noen klage fra deg. Skattekontoret kan for eksempel ta opp og avgjøre endringsspørsmål til din gunst eller ugunst som gjelder avgjørelse under den ordinære ligningsbehandlingen.

Vi kan jo ta et eksempel:

Du har ført opp et pendlerfradrag i selvangivelsen for 2015 som er godtatt av skattekontoret når du mottok skatteoppgjøret sommeren 2016. Høsten 2016 mottar du et brev fra skattekontoret om at skattemyndighetene vurderer å stryke fradraget. Du blir bedt om å dokumentere at vilkårene for å anses som enslig pendler er oppfylt, herunder kravene til type bolig, hvor du har overveiende døgnhvile samt besøkshyppighet.

Hvis du unnlater å svare på dette varselet, så vil skattemyndighetene mest sannsynlig endre ligningen din i tråd med det de varslet. Du vil selvsagt ha klagerett på skattekontorets endringsvedtak, men det er dumt å kaste bort en av mulighetene til å imøtegå skattemyndighetenes syn.

Vi kan bistå!

Trenger du vår bistand? Vi kan selvsagt hjelpe deg med å besvare henvendelser fra skattemyndighetene og vise deg hvordan du skal gå fram for å forsikre deg om at du gir alle relevante opplysninger i ditt svarbrev til skattekontoret.