• SBF skatteadvokater

Kom skattemyndighetene i forkjøpet!Som skattemessig bosatt i Norge er du pliktig til å gi opplysninger til norske skattemyndigheter om all inntekt og formue du måtte ha – uansett hvor i verden midlene befinner seg.

Har du formue og inntekt i utlandet (eller Norge) som du ikke tidligere har opplyst om på selvangivelsen kan du likevel unngå tilleggsskatt, anmeldelse og straff ved å oppgi inntektene av eget tiltak (skatteamnesti). Slik går du frem for å slippe billigst unna.

Informasjonen om deg er ikke hemmelig

Norge har i de siste årene inngått flere avtaler med andre land om utveksling av informasjon om økonomiske forhold, i tillegg til å forplikte seg til å implementere OECDs nye internasjonale standard for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger på skatteområdet, også kjent som «the Common Reporting Standard» (CRS).

Disse informasjonsutvekslingsavtalene innebærer at norske (og utenlandske) skattemyndigheter vil få tilgang til langt mer informasjon om deg og andre skattytere enn tidligere – og det blir nå en helt annen åpenhet om slike forhold.

Tidligere har det også vært slik at skattemyndighetene har måttet søke spesifikt på en person for å få opplysninger. Ved implementeringen av CRS (som er forventet å skje i 2017), skal nå opplysningene automatisk sendes til skattemyndighetene.

Og for de som ikke har fått det med seg: Det er verdt å merke seg at det også er inngått avtaler med land som tradisjonelt har hatt høy grad av hemmelighold, som blant annet Sveits.

Unngå tilleggsskatt og politianmeldelse

Dersom du har midler i utlandet som ikke er oppgitt tidligere, kan norske skattemyndigheter endre ligningene dine 10 år tilbake i tid og ilegge renter av skatten som har vært unndratt. I tillegg kan du også straffes med tilleggsskatt på inntil 60 % av den unndratte skatten, og om ikke det var nok: Skatteunndragelse er også straffesanksjonert, noe som innebærer at man, i de groveste tilfellene, risikerer fengselsstraff.

Du kan imidlertid unngå nesten alt dette, nærmere bestemt tilleggsskatt, anmeldelse og straff. Det kan du gjøre hvis du selv melder fra til myndighetene og retter eller utfyller opplysninger som er lagt til grunn tidligere, slik at det kan beregnes riktig skatt.

Dette kalles frivillig retting, og du må fortsatt betale skatten som skulle ha vært betalt – med tillegg av renter. Men det er i slike tilfeller ikke adgang til å anvende tilleggsskatt, og Skatteetaten har opplyst at de ikke anmelder slike forhold til politiet.

Et grunnleggende vilkår for å få skatteamnesti, er at rettingen ikke må være fremkalt av undersøkelser som skattemyndighetene har satt i verk, eller av opplysninger som skattemyndighetene har fått fra andre. Kort sagt må det dreie seg om frivillig retting av opplysninger – og du må derfor komme myndighetene i forkjøpet.

Dette må du gjøre

Anmodningen om frivillig retting må gjøres skriftlig – ved at du sender et brev til skattemyndighetene hvor du gir informasjon om midlene. Er det snakk om flere impliserte – dere har for eksempel arvet en bankkonto i Sveits, anbefaler vi at dere redegjør for forholdet i fellesskap.

Du må redegjøre utførlig for forholdet – vilkåret for å få skatteamnesti er at du gir tilstrekkelige opplysninger til at Skatteetaten kan beregne riktig skatt. I brevet må du forklare inntektens opprinnelse, altså hvordan de er opptjent og hvordan de er forvaltet. I tillegg må du gjøre følgende:

  • Lage en oppstilling som viser hvor mye formue/inntekt som skulle vært oppgitt det enkelte år – det vil si at du må oppgi formue pr. 31.12 de enkelte år, samt inntekter (renter, utbytte, gevinst mv.) hvert år

  • Fremlegge dokumentasjon i form av kontoutskrifter, bankoppgaver mv.

Bankoppgavene fra utlandet er ofte meget omfattende, og derfor bør du lage en egen oppstilling over inntekt og formue de aktuelle år, og husk også at inntekt og formues skal omregnes til norske kroner.

Dersom du har betalt skatt i utlandet av formuen eller inntekten, er det viktig at du dokumenterer dette: Da skal du ha fradrag i den norske skatten for skatt som er betalt i utlandet.

Har du fast eiendom i utlandet som ikke er oppgitt tidligere, må du også ta stilling til hvilken ligningsverdi du skal benytte. Regelen er her at ligningsverdien ikke skal overstige 30 % av markedsverdien, men verdien må justeres fra år til år. Dersom du har eid eiendommen i flere år, må du derfor justere.

Har du kjøpt og solgt aksjer eller fondsandeler gjennom utenlandsk konto, må du også gi tilstrekkelige opplysninger til at skattemyndighetene kan beregne korrekt gevinst/tap.