• SBF skatteadvokater

God pris kan gi ekstra skatt (del 2)


Visste du at størrelsen på eiendommen og den prisen du mottar for eiendommen kan gjøre at gevinsten blir skattepliktig?


Boligprisveksten og knappe arealer for utbygging har medført at mange villaeiere blir kontaktet av profesjonelle utbyggere som ønsker å kjøpe eiendommen for utvikling – typisk bygging av blokker og leilighetsbygg som gir flere kvadratmeter bolig. Dersom en profesjonell utbygger kjøper din eiendom for en god pris kan det være at prisen er så god at du må betale skatt.

Tilpasninger mulig

Boligbeskatningens kanskje mest kjente regel er den som følger av skatteloven § 9-3 annet ledd:

Gevinst ved salg av egen bolig er skattefri (og tap er ikke fradragsberettiget) dersom du har eid eiendommen i mer enn ett år når det inngås avtale om salg, og du har brukt eiendommen som egen bolig i minst ett av de siste to årene før salget.

Men størrelsen på eiendommen og den prisen du mottar for eiendommen kan likevel gjøre at gevinsten blir skattepliktig. Vi skal vise i hvilke tilfeller – og hvordan du eventuelt kan tilpasse deg.

For godt betalt?

Nettopp prisen for eiendommen kan gjøre at hele gevinsten blir skattepliktig selv om arealet som selges sammen med bygningene må anses som «naturlig arrondert tomt»: Hvis vederlaget du får for eiendommen i vesentlig grad er bestemt av muligheten for utbygging, kan det bli skatteplikt etter bestemmelsen om tomtegevinster i skatteloven § 9-3 åttende ledd.

Dersom eiendommen både er fysisk (beliggenhet, topografi mv.) og juridisk (reguleringsmessig status mv) skikket for utbygging og prisen i vesentlig grad reflekterer utbyggingsmuligheter, hjelper det altså ikke at det er snakk om egen bolig og heller ikke tomten ikke overstiger det som er vanlig i strøket.

10 000-kroners spørsmålet blir da: Når reflekterer prisen i vesentlig grad utbyggingsmuligheter? Det er vanskelig å gi eksakt matematisk svar på dette –det avhenger fullt og helt av de konkrete omstendighetene. Dersom du får mer enn 25 % enn det du ville fått ved å selge boligen til en kjøper som ikke skal utvikle eiendommen, så kan man likevel på generelt grunnlag si at man i alle fall er i faresonen. Du bør også passe på å gi tilstrekkelige opplysninger om dette i selvangivelsen.

De siste årene har vi sett at flere profesjonelle utbyggere kjøper opp flere eiendommer i det som tradisjonelt har vært villaområder. Det er på det rene at slike konverteringer gjør det særlig aktuelt å vurdere skatteplikten etter bestemmelsen om tomtegevinster. Men husk at utbyggingsmuligheter ikke seg selv er tilstrekkelig for skatteplikt:

Skal skatteplikt være aktuelt må du få så godt betalt at det kan legges til grunn at kjøperen betaler for noe mer enn bygningsmasse og tomt slik de brukes i dag.