• SBF skatteadvokater

God pris kan gi ekstra skatt (del 4)


Visste du at størrelsen på eiendommen og den prisen du mottar for eiendommen kan gjøre at gevinsten blir skattepliktig?


Boligprisveksten og knappe arealer for utbygging har medført at mange villaeiere blir kontaktet av profesjonelle utbyggere som ønsker å kjøpe eiendommen for utvikling – typisk bygging av blokker og leilighetsbygg som gir flere kvadratmeter bolig. Dersom en profesjonell utbygger kjøper din eiendom for en god pris kan det være at prisen er så god at du må betale skatt.

Tilpasninger mulig

Boligbeskatningens kanskje mest kjente regel er den som følger av skatteloven § 9-3 annet ledd:

Gevinst ved salg av egen bolig er skattefri (og tap er ikke fradragsberettiget) dersom du har eid eiendommen i mer enn ett år når det inngås avtale om salg, og du har brukt eiendommen som egen bolig i minst ett av de siste to årene før salget.

Men størrelsen på eiendommen og den prisen du mottar for eiendommen kan likevel gjøre at gevinsten blir skattepliktig. Vi skal vise i hvilke tilfeller – og hvordan du eventuelt kan tilpasse deg.

Hvordan tilpasse seg

Dersom du selger til utbygger og får en god pris for boligen din, kan resultatet altså bli at du får full skatt på gevinsten, selv om du selger din egen boligeiendom.

Det er differansen mellom det du får betalt for eiendommen (redusert for salgskostnader) og det du betalte for eiendommen (tillagt kjøpskostnader og senere utgifter til påkostninger) som da skattlegges. Har du eid eiendommen lenge, kan dette gi en betydelig gevinst. Det selv om deler av eller hele årsaken er en generell inflasjon.

Dersom du har arvinger som kan overta eiendommen kan det gi muligheter for å redusere samlet skatt i familien. Hvis du overfører eiendommen til barna som gave, har det ingen umiddelbare skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser.

Reduserer skatten

Det skattemessige poenget med en slik transaksjon er at barna får ny inngangsverdi når de overtar eiendeler som kunne selges skattefritt på eierens hånd.

Etter vårt syn gjelder dette selv om eiendommen kan selges til en høyere pris til utbyggeren. Ved en gave til barna er det ikke noen pris som «i vesentlig grad reflekterer utbyggingsmuligheter», og da må regelen om at barna får ny inngangsverdi gjelde.

Ved et eventuelt senere salg på barnas hånd, må det vurderes konkret om gevinsten er skattepliktig. Men poenget er altså at en eventuell skattegevinst begrenser seg til verdistigning i barnas eiertid.

Vær forsiktig!

Men her må du trå forsiktig! Dersom transaksjonene skjer kort etter hverandre skal du være oppmerksom på at skattemyndighetene kan se det slik at overdragelsen til barna er et unødvendig mellomledd og at overføringen til barna ikke har noen egenverdi utover det skattemessige. Du bør derfor vurdere effektene av dette grundig før du gjennomfører et slik generasjonsskifte.

Det som uansett er viktig er å være klar over effektene. Dersom du kjenner til skatteeffektene av salget, og til og med har regnet på dette, står du sterkere i forhandlinger med utbygger. Er prisen høy nok kan jo det kompensere for din skatteregning!