• SBF skatteadvokater

Når virksomheten skal selges – ENKDe fleste som driver virksomhet driver enten gjennom et aksjeselskap (AS) ellet et enkeltpersonforetak. Valg av organisasjonsform har også betydning for hvordan et eventuelt salg av virksomheten skjer.

I denne artikkelen vil vi se på salg av enkeltpersonforetak (ENK) og hvilke skattemessige konsekvenser det har.

Eiendeler – ikke selskapet – som selges

Hovedforskjellen ved salg av AS og ENK er at man har en større valgfrihet ved salget dersom det er et aksjeselskap som selges enn hva tilfellet er dersom du selger (innmaten) i et enkeltpersonforetak.

Siden et enkeltpersonforetak er knyttet til en fysisk person, kan ikke foretaket som sådan – med organisasjonsnummer og firmanavn – overdras til en ny eier. Ved salg av et enkeltpersonforetak er det derfor kun verdiene og eiendelene i virksomheten som selges.

Kjøper må selv opprette sitt eget foretak (f.eks. ENK eller AS), som igjen overtar eiendelene fra foretaket som kjøpes. Ved salg av AS kan du velge om du enten vil selge aksjene eller innmaten i selskapet, og det kan ha stor skattemessig betydning om man som selger av et AS velger å selge aksjer eller innmat i selskapet.

Til sammenligning kan man i et AS selge aksjer, og da kan ny eier videreføre virksomheten slik den har vært. Hvis du planlegger å opprette en virksomhet bør du altså ha i bakhodet at det du skal drive med kan ha betydning for et eventuelt salg av virksomheten senere.

Salgsvederlaget

Samlet vederlag for hele enkeltpersonforetaket skal deles på de enkelte eiendeler, så langt fordelingen får betydning for skattlegging av selgeren og/eller kjøperen, f.eks. når det gjelder:

 • skattefrihet for gevinst.

 • tidspunkt for inntekts-/kostnadsføring.

 • nedskrivning av vederlag på saldo for selgeren.

 • gevinstberegning for selgeren.

 • inngangsverdi for kjøperen.

Som vederlag regnes i utgangspunktet verdien av alt selger skal motta ved salget. Vanligvis består vederlaget av kontanter, fordring på restsum og/eller overtakelse av selgers gjeld. Men det hender også at vederlaget er ulike formuesobjekter som overdras fra kjøper til selger, som for eksempel aksjer og løsøre.

Dersom sluttsummen du får ved salget, altså det faktiske totale vederlaget for formuesobjekter som tilhører enkeltpersonforetaket og som overdras samtidig, er høyere enn din samlede inngangsverdi, vil denne forskjellen, altså gevinsten, være skattepliktig etter de vanlige regler. Gevinsten utgjør da differansen mellom samlet verdi av vederlaget og samlet inngangsverdi. Dersom du derimot får et totalt vederlag som ikke overstiger din samlede inngangsverdi, skal det ikke foretas gevinstberegning. Det gjelder selv om du, dersom vederlaget ble fordelt på de enkelte salgsobjektene, isolert sett har en gevinst på ett eller flere av disse objektene.

Dersom du har utgifter i forbindelse med salget, som annonser, meglerprovisjon eller bistand fra advokat til å gå gjennom avtale, så skal disse utgiftene gå til reduksjon i salgsvederlaget.

Fordeling av vederlag

I den utstrekning det har betydning skal vederlag fordeles på de enkelte overdratte formuesgjenstander som f.eks.:

 • omsetningseiendeler (varebeholdning, kundefordringer mv).

 • avskrivbare driftsmidler (i saldogruppe a-d fordelt på saldogruppene, i saldogruppe e-h fordelt på de enkelte driftsmidlene).

 • ikke avskrivbare driftsmidler som feks tomt, ikke avskrivbar funksjonærbolig mv.

 • aksjer.

 • egenutviklet forretningsverdi (goodwill), og/eller.

 • konsesjoner og andre immaterielle eiendeler.

Fordelingen av vederlaget foretas skjønnsmessig. Dette skjer som en hovedregelpå bakgrunn av omsetningsverdien. Dersom det er et bygg som selges, fordeles de enkelte delene på grunnlag av utleieverdien. Ligningsmyndighetene er imidlertid ikke bundet av den fordeling som partene har foretatt, og kan gå inn i etterkant og overprøve fordelingen.

Ved fordelingen settes kontanter, bankinnskudd mv. til nominell kroneverdi og avregnes krone mot krone. Utestående fordringer settes til reell nåverdi.

Ligningsmyndighetene er heller ikke bundet av den nedskrivning på kundefordringer som er godtatt for tidligere år.

Goodwill

Overstiger det totale vederlaget omsetningsverdien for de fysiske eiendeler som overdras, vil det overskytende være vederlag for ikke fysiske verdier, som f.eks. forretningsverdi (goodwill), fiskekvote, melkekvote mv.

Goodwill kan være at man overtar en etablert praksis og slipper å starte helt fra bunn av. Det vil ha en verdi som ikke kan henføres til en spesiell fysisk eiendel.

Når det gjelder solgte eiendeler i enkeltpersonforetaket, skal vederlag for varebeholdning og gevinst/tap ved salg av kundefordringer skattlegges eller fradragsføres i salgsåret. Avskrivbare driftsmidler i saldogruppe a-d og j (som f.eks. kontormaskiner, ervervet forretningsverdi, personbiler, maskiner osv) kan vederlag helt eller delvis tas med til inntekt i realisasjonsåret.

Realisasjonsåret er det år hvor eiendomsretten til eiendelen går over til kjøper. Den del som ikke inntektsføres må føres til fradrag på saldo for driftsmiddelet. Vederlag for avskrivbare driftsmidler i gruppe e-i (f.eks. bygg og anlegg og forretningsbygg) kan også helt eller delvis inntektsføres i realisasjonsåret. Den delen av vederlaget som ikke er inntektsført, går inn i en gevinst- og tapsberegning.