• SBF skatteadvokater

Høyesterett: Bidrag til infrastrukturtiltak i Bjørvika skulle aktiveres som tomtekostnadHøyesterett avsa 26. februar i år dom i saken som omhandler skattemessig behandling av infrastrukturkostnader i Bjørvika.

I forbindelse med utviklingen av Bjørvika i Oslo, betalte et selskap infrastrukturbidrag til dekning av utgifter til bygging av interne veier, kaifront med videre. Forpliktelsene til å yte slike bidrag var fastsatt i utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og de berørte grunneierne. Selskapet som saken gjaldt, påtok seg ved kjøp av tomt ansvaret for en den delen av infrastrukturbidraget som skulle allokeres til tomten.

Høyesterett kom til at overtakelsen av ansvaret for bidraget måtte anses som en del av kjøpesummen og skulle da aktiveres på tomten: Betaling av infrastrukturbidraget utgjorde en forutsetning for å komme i posisjon til å utøve selskapets planlagte næringsvirksomhet, og utgjorde en varig økning av tomtens attraktivitet. Dermed var det ikke grunnlag for direkte fradragsrett eller aktivering på bygget. Dersom ikke tomten senere selges direkte men gjennom salg av aksjer, innebærer fritaksmetoden for aksjer at infrastrukturkostnadene kan bli en endelig kostnad.

I dommen kommer Høyesterett med noen generelle bemerkninger om den skattemessige behandlingen av kostnader som følge av at kjøperen av et formuesobjekt må påta seg forpliktelser som innebærer utlegg:

  • Hvis kjøperen påtar seg en forpliktelse til å utføre noe som inngår i hans ordinære løpende virksomhet, kan slike utgifter fradras direkte (Rt. 2014 s. 108, Statoil Angola).

  • Dersom kostnaden knytter seg til en avskrivbar eiendel (f eks. bygg) må kostnadene aktiveres på denne.

  • Dersom kostnaden derimot går utover utøvelse av den virksomhet som kjøperen skal utøve, men i stedet knytter seg tiltak som «er egnet til varig å øke» formuesobjektets attraktivitet, skal slike kostnader aktiveres på tomten.