• SBF skatteadvokater

Siste frist: 20. oktober!Brønnøysundregistrene har nylig presisert at melding om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober for å få registrert gjennomføring av disposisjonen før årsskiftet.

Aksjeloven bestemmer at visse disposisjoner som innebærer kapitalendringer ikke kan gjøres uten at kreditorene varsles før disposisjonen gjennomføres. Dette gjelder fisjon og fusjon (deling av aksjeselskap og sammenslåing av aksjeselskaper), kapitalnedsettelser og oppløsning av selskapet.

Skal selskapet ditt deles, slås sammen med et annet selskap, foreta kapitalnedsettelse eller oppløses, må det derfor skje i to trinn:

  • Først må disposisjonen besluttes i selskapet (generalforsamling og styre). Denne beslutningen må så meldes til Foretaksregisteret i Brønnøysund. Brønnøysundregistrene kunngjør så beslutningen, og varsler selskapets kreditorer om at innsigelser mot disposisjonen (f. eks. kapitalnedsettelsen) må meldes til selskapet innen 6 uker. Har kreditorene innsigelser mot kapitalendringen, kan de kreve betaling eller kreve sikkerhet.

  • Etter at kreditorperioden på 6 uker er utløpt kan kapitalendringen tre i kraft. Da må det sendes særskilt melding om det til Foretaksregisteret.

Viktig å være tidlig ute!

Systemet med kreditorvarsler for slike disposisjoner innebærer at du må være ute i god tid dersom selskapet ditt skal gjennomføre fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller oppløsning.

Ikke bare må du beregne tid for å planlegge disposisjon, men du må også ta i betraktning tiden som kreves for å beslutte og dokumentere disposisjonen, og saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret. I tillegg må du ta høyde for at avklaring med eventuelle kreditorer som har reist innsigelse mot disposisjonen kan være tidkrevende.

Vår klare anbefaling er derfor at du bør starte arbeidet med slike disposisjoner nå, dersom du skal få gjennomført dette innen årsskiftet.

Brønnøysundregistrene melder på sine hjemmesider at melding om beslutning av slike disposisjoner må være kommet frem til Foretaksregisteret innen 20. oktober (eller 1. oktober dersom du sender melding på papir), og melding om gjennomføring innen 10. desember (30. oktober ved melding på papir), for at dette skal bli registrert innen årsskiftet.