• SBF skatteadvokater

Vurderer du å omorganisere? Det kan være at du bør vente!Skatteloven har regler om omorganisering av selskaper med skattemessig kontinuitet – det vil si uten umiddelbar beskatning. Ved omorganiseringer som involverer overføring av fast eiendom eller motorkjøretøyer kan imidlertid dokumentavgift og omregistreringsavgift utgjøre hindre for en skatteeffektiv omorganisering.

Nå er det imidlertid lys i sikte.

Finansdepartementet har nylig sendt på høring et forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet. Det gjør at man bør definitivt bør vurdere å utsette omorganiseringer til etter at de nye reglene eventuelt trer i kraft.

Du kan lese mer om forslaget her.

Finansdepartementet foreslår at de nye reglene skal tre i kraft fra årsskiftet, dvs. 1. januar 2016. Reglene får da virkning for omorganiseringer som formelt gjennomføres etter dette tidspunktet.

Dagens regler

Kapittel 11 i skatteloven innebærer at man på visse vilkår kan gjennomføre selskapsrettslige omorganiseringer med såkalt skattemessig kontinuitet. Det innebærer at selve omorganiseringen ikke utløser beskatning, men at inngangsverdier og øvrige skatteposisjoner videreføres. Dette gjelder blant annet for fisjon og fusjon av aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper (ANS mv.), samt omdanning av virksomhet – for eksempel omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap.

Skattemessig kontinuitet gjelder imidlertid ikke dokumentavgift og omregistreringsavgift. Det vil si at slike avgifter påløper etter de vanlige reglene dersom omorganiseringen involverer fast eiendom eller motorkjøretøyer.

Når det gjelder dokumentavgift gjelder et viktig unntak fra dokumentavgift ved hjemmelsoverføringer som skjer som ledd i omorganiseringer som gjennomføres med selskapsrettslig kontinuitet (typisk fusjoner og fisjoner i medhold av aksjeloven kapittel 13 og 14). Andre omorganiseringer, f.eks. omdanning av enkeltpersonforetak, ANS eller DA til aksjeselskap faller utenfor fritaket. Vi har skrevet mer om dokumentavgiften her.

Det er etter gjeldende rett også fritak fra omregistreringsavgift ved fusjon mellom aksjeselskaper, samt omdanninger der tidligere og ny eier identiske.

Forslag om generelt fritak ved omorganisering

Selv om det altså også finnes fritak etter gjeldende rett, rekker skattelovens regler om omorganisering med skattemessig kontinuitet lenger enn dagens begrensede regler om fritak fra dokumentavgift og omregistreringsavgift.

For å sikre et sammenfallende regelverk og lette omstillinger i næringslivet foreslår derfor Finansdepartementet nå å innføre et generelt fritak fra disse avgiftene ved omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven §§ 11-2 til 11-5, § 11-11 og § 11-20 med tilhørende forskrifter.

Fritakene vil da omfatte:

  • Skattefri fusjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper m.v., samt fusjon av deltakerlignede selskaper

  • Skattefri fisjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper m.v., samt fisjon av deltakerlignede selskaper

  • Grenseoverskridende fusjon og fisjon

  • Skattefri omdanning av virksomhet, herunder bl.a. omdanning av enkeltpersonforetak og deltakerlignede selskaper til aksjeselskap. Vi har skrevet mer om omdanninger her.

Merk for øvrig at det ikke er et vilkår for fritak at omorganiseringen faktisk gjennomføres med skattemessig kontinuitet – det er tilstrekkelig for fritak at omorganiseringen kunne ha vært gjennomført med skattemessig kontinuitet. Omorganisering uten skattemessig kontinuitet kan f.eks. være aktuelt i tapstilfellene.

Oppsummering

Dersom du er i prosess med en omorganisering som involverer fast eiendom eller motorkjøretøyer utenfor de gjeldende fritakene, kan det være grunn til avvente gjennomføring til etter årsskiftet, eller i alle fall til det er avklart hvordan reglene til slutt blir og når de trer i kraft.