• SBF skatteadvokater

Har du fått tilleggsskatt?Forslagene til nye skatteregler som Regjeringen fremla i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017 i mai i år har nå blitt vedtatt i Stortinget. Har skattekontoret truffet vedtak om tilleggsskatt for deg etter årsskiftet 2016/2017 bør du lese videre.

Stortinget har nemlig vedtatt en ny overgangsregel til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsloven § 16-2), som omhandler forholdet mellom tilleggsskatt etter ligningsloven og den nye skatteforvaltningsloven. Overgangsregelen sier at de nye reglene om tilleggsskatt i skatteforvaltningsloven også skal få virkning i saker der opplysningssvikten skjedde før 1. januar 2017, så lenge vedtaket om tilleggsskatt er truffet etter 1. januar 2017. Tidligere var det slik at de nye reglene kun skulle gjelde dersom varsel om tilleggsskatt ble sendt etter 1. januar 2017. Nå er det altså det senere vedtakstidspunktet som er avgjørende.

Uansett når vedtaket er truffet, bestemmer overgangsreglene til skatteforvaltningsloven at i de tilfeller der opplysningssvikten har skjedd før årsskiftet, skal de mildeste reglene legges til grunn. Satsen for ordinær tilleggsskatt etter skatteforvaltningsloven er 20 %. Den var 30 % etter ligningsloven. Overgangsregelen som nå er vedtatt innebærer da at skattemyndighetene ikke kan anvende 30 % tilleggsskatt, selv om forholdet skriver seg tilbake til før 1. januar 2017.

Bakgrunnen for endringen er at Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) art. 7 stiller krav til at mildere strafferegler som er vedtatt og i kraft etter at lovovertredelsen fant sted skal benyttes.

* * *

Dersom skattekontoret har truffet vedtak om tilleggsskatt for deg i 2017 og anvendt reglene i ligningsloven kan det altså være galt.

Kontakt oss gjerne på telefon 45 95 61 71 eller epost på sbf@skatt.no for en nærmere vurdering av din sak.