• SBF skatteadvokater

Skal du klage på skatteoppgjøret? Har du fått vedtak om myndighetsfastsetting?Skatteoppgjøret ble for mange klart 22. juni i år, og Skatteetaten har sagt at andre pulje blir klart 2. august. Husk å sjekke nøye – nytt fra i år er såkalt egenretting, det vil si at du kan rette opp feil selv og få med fradrag du har glemt – på en relativt enkel måte. Vi har skrevet mer om det her.

Men dersom skattemyndighetene har endret skattemeldingen og gitt deg et vedtaksnummer (myndighetsfastsetting), kan du ikke rette selv, men må klage på dette vedtaket. Hvordan går du frem da?

Skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar i år introduserte et system for egenretting og myndighetsfastsetting i forbindelse med skattemeldingen.

Hvis skattemyndighetene har gått gjennom skattemeldingen din og funnet at det er grunnlag for endringer, har de truffet et vedtak om såkalt myndighetsfastsetting. Hvis de har funnet grunnlag for slike endringer, skal du i tilfelle ha mottatt varsel om at Skatteetaten vil endre opplysningene. Har du ikke mottatt varsel, er det en egen grunn til å klage på fastsettingen.

Når skatteetaten har endret opplysningene, skal du enten ha fått et eget brev om det, eller så skal det fremgå som en merknad på skatteoppgjøret ditt. Dette må du sjekke.

Dersom du etter å ha sjekket skatteoppgjøret kommer frem til at du bør klage på det, må du sende inn en klage. Den skal oppfylle visse lovkrav:

  1. Klagen må være sendt innen seks uker etter at vedtaket ble truffet eller (hvis du ikke har fått eget vedtak) – seks uker etter at skatteoppgjøret ble sendt deg.

  2. Klagen må fylle lovens krav til form og innhold.

Det viktigste her er at du ikke sender klagen for sent. Bommer du på klagefristen, og sender klagen etter at den er utløpt, har ikke skattemyndighetene plikt til å vurdere klagen din. Ser du at det blir dårlig tid, må du søke om fristutsettelse innen utløpet av fristen. Klagen er rettidig når du kan godtgjøre at den er sendt innen fristens utløp.

Her er det flere måter å sende inn klagen på, men en grei tommelfingerregel er at klagen sendes elektronisk til skattemyndighetene, via kontaktskjemaet som er tilgjengelig på skatteetatens internettsider, slik at kommunikasjonen blir sporbar elektronisk.

Det er Skatteklagenemnda som er klageinstans, men klagen sendes til det lokale skattekontoret. Klagen kan også sendes elektronisk, og det er et eget skjema tilgjengelig på skatteetaten.no for levering av slik klage.

Skatteforvaltningslovens krav til klagen, er den må inneholde «bestemte påstander og redegjøre for de forhold påstandene bygger på». I enkle termer betyr dette at du må angi hva som skal endres og du må begrunne hvorfor slik endring skal skje. Du vil kunne utdype klagen senere, men vår anbefaling er at du på et tidlig tidspunkt får med alle argumenter i saken og legger ved all dokumentasjon som støtter dette.

Du bør legge flid i utformingen av anførslene og passe på at du får med deg all dokumentasjon. Du kan bli nektet å fremlegge ny dokumentasjon i en eventuell senere rettssak. Det er viktig at du i klagen gir skattemyndighetene alle opplysninger som kan ha betydning for fastsettingen. Er du i tvil om hvor mye dokumentasjon som skal vedlegges klagen, kan du i klagen nøye deg med å vise til den dokumentasjonen du har og at denne kan fremlegges dersom skattemyndighetene ønsker det. Dette kan jo særlig være praktisk hvis du har mange bilag.

Husk at du også kan bringe vedtaket i første instans rett inn for domstolene – det er ikke noe vilkår for søksmålsadgang at de administrative klagemulighetene er uttømt. Søksmål må i tilfelle reises innen seks måneder.

Selv om du klager på fastsettingen eller et vedtak, så må du betale restskatten innen de fastsatte frister. I de tilfellene hvor restskatten skyldes at skattekontoret har begått en feil eller det er helt åpenbart at det kommer til å bli foretatt en endring som medfører at restskatten bortfaller, bør du forsøke å få skatteoppkreveren med på en betalingsutsettelse. Du kan også be om utsettelse til klagen er ferdigbehandlet, og i alle tilfeller kan ikke tilleggsskatt innkreves før endelig vedtak foreligger.

***

Ikke sjelden vil det være regningsvarende med advokatbistand i slike prosesser, og da kan man spare tid og penger ved å innhente slik bistand på et tidlig stadium.

Trenger du hjelp? Da kan du kontakte SBF Skatteadvokater på telefon 45 95 61 71 eller send oss en epost på sbf@skatt.no

#skatteoppgjøret #skatt #skatteforvaltningsloven

Kongens gate 14, 0153 Oslo

sbf@skatt.no

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

Tlf: 45 95 61 71

© 2020