• SBF skatteadvokater

Slik vinner du frem i klagesaker


Advokat Bård Erlend Hansen besvarer spørsmål rundt klaging på skatten.


Skal du klage på skatteoppgjøret kan Skattebetalerforeningens advokatkontor SBF Skatteadvokater AS hjelpe deg. I enkelte saker er det svært lite å tape på å klage, mener advokat Bård Erlend Hansen.

Skatteoppgjøret kom for de aller fleste før sommeren. Samtidig vet vi av erfaring at de litt mer kompliserte skatteoppgjørene først kommer utover høsten. Det medfører ofte klagesaker. Tidligere år har antall skatteklager vært nærmere 100.000 – og av disse får mange medhold.

SBF skatteadvokater, som eies av Skattebetalerforeningen, har en unik spisskompetanse på skattesaker, og advokat Bård Erlend Hansen jobber hver eneste dag med å bistå klienter slik at de kommer best mulig ut økonomisk.

Lang saksbehandling

- Vi får inn alle mulige saker til advokatkontoret. Generelt er det kanskje en overvekt av saker som gjelder utenlandsforhold eller fast eiendom, men det er stor variasjon i skattesakene våre, sier Hansen.

– Det som kjennetegner sakene er ofte at Skatteetaten mener at de mangler informasjon eller dokumentasjon. Det i sin tur kan føre til at skatten er høyere enn den burde være. Samtidig viser det seg, ikke så rent sjelden, at Skatteetaten misforstår bevisreglene – skattefastsettingene skal bygge på det faktum som er mest sannsynlig. Vår jobb kan da bli å fremskaffe dokumentasjon eller bistå med å argumentere for at Skatteetaten tar feil når man nekter å godta skattyters versjon.

Den nye skatteforvaltningsloven medfører at du skal få tilsendt et varsel om fravikelse fra Skatteetaten først. Dette kan du så svare på, og basert på svaret ditt kan det være at du slipper en lang klageprosess. Hansen mener mange burde koblet på advokat tidlig, nettopp for å spare tid.

- En skatteklage tar nå flere år å behandle. Først skal klagen inn til Skatteetaten, som vurderer saken og sender den videre til Skatteklagenemnda. Deretter skal saken behandles i Skatteklagenemnda. Samlet sett ser vi nå at dette fort tar to år. Det er derfor en fordel å få avklart saken før man kommer så langt som til Skatteklagenemnda. Hansen minner da også om at utgifter til advokat er fradragsberettigede når saken gjelder endring etter initiativ fra skattemyndighetene.

Gratis vurdering

- Hva er din rolle/oppgave i disse sakene? Skriver du hele klagen, eller bistår du klientene med å peke på hva de eventuelt kan klage på?

- Det første vi gjør er å vurdere sakene. Denne vurderingen kan vi gjøre gratis, og da kommer vi frem til om det er en sak som er verdt å ta videre, og hvordan vi skal gå frem. Her ender vi ofte opp med at vi tar saken på vegne av skattyter, altså at det er vi som har kommunikasjonen med skattemyndighetene. Dette gir erfaringsmessig det beste resultatet, og er en trygg prosess for alle parter.

- Mange tenker vel at det å bruke adokvat er dyrt - hvilke beløp er det snakk om i disse sakene? Hvor stort må beløpet være for at det skal være noe poeng å klage?

- Her er det flere ting å ha i bakhodet. Det første er at vi uansett gjør en vurdering av saken, som er gratis for deg. Det andre er at dersom du vinner frem i en klagesak, har du krav på dekning av advokatutgiftene. Det vil si at dersom du har en sak hvor det er åpenbart at du vinner frem, har du svært lite å tape på å klage. Ellers er det vanskelig å gi et generelt estimat på hvor mange timer du må regne med å bruke. Skal jeg først gi et estimat, vil jeg si at en grundig behandling av klagen, inkludert det å skrive klagen, sjekke faktum og følge opp, fort kommer på 5-8 timer. Samtidig er det viktig å tenke på at det i klagesaker egentlig ikke er noen nedside – bortsett fra egne omkostninger. Du risikerer ikke noe annet enn at du ikke når frem med kravet ditt. Og egne kostnader i frobindelse med klagen.

Vinner ofte frem

- Hvor ofte vinner klientene dine frem i klagesaker?

– Erfaringen er at man ofte får medhold i deler av eller i hele saken, men det er vanskelig å tallfeste det bedre enn det. For eksempel kan det være at man vinner frem i deler av saken, som for eksempel bruken av tilleggsskatt, mens man ikke får gjort noe med andre deler av saken.

– Samtidig er det også viktig å ha med seg at behovet for å klage er noe redusert nå. Mye kan gjøres med såkalt egenretting. Det vil si at du selv kan kreve et fradrag eller gjøre andre relevante endringer i skattemeldingen. Dette er noe vi bistår med, og det samme er egentlig tilfelle her som i klagesaker: Gjør du ting rett og grundig i første omgang, slipper du ofte å bruke tid på en klagesak i etterkant. Der kommer vi ofte inn – som en profesjonell medhjelper med svært god kompetanse.

Fremgangsmåte ved klager

Hvis du etter å ha kontrollert skatteoppgjøret oppdager at skattekontoret har fraveket dine tall i skattemeldingen og dermed endret skattegrunnlaget, må du vurdere om fastsettelsen skal påklages. Har skattekontoret fattet et vedtak i en endringssak hvor du ikke har fått medhold, kan du også påklage dette vedtaket.

Hovedregelen er at det bare er den som vedtaket retter seg mot som har klagerett.

Det er likevel slik at også andre som er endelig ansvarlig for den skattepliktiges skatt har klageadgang. Det er i denne sammenheng ikke nok at en er solidarisk ansvarlig for skatten, dersom en kan kreve regress hos andre. Deltakerlignet selskap har slik klagerett siden de kan gjøres ansvarlig for den enkelte deltakers skatt.

Dette er et utdrag fra en artikkel i nyeste utgave av Skattebetaleren, medlemsbladet til Skattebetalerforeningen. Hvis du ønsker å lese resten, kan du bli medlem i Skattebetalerforeningen ved å trykke her.