• SBF skatteadvokater

Årsregnskapet for de små blir enklere


De minste virksomhetene kan for årsregnskapet 2018 benytte seg av begrenset regnskapsplikt, mener Norsk Regnskapsstiftelse.


Regnskapsloven er endret ved ny bestemmelse i regnskapsloven § 3-2 b, som trådte i kraft 1. januar 2018.

Etter de nye reglene kan enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som oppfyller vilkårene for små foretak utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen av årsresultat og balanse samt tilpassede tilleggsopplysninger når dette kan anses som god regnskapsskikk for slike regnskapspliktige.

Som små foretak defineres i denne forbindelse enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som kun har personlige deltakere. I tillegg må to av tre følgende vilkår være oppfylt på balansedagen (regnskapsloven § 1-6):

  • Salgsinntekt under 70 MNOK

  • Balansesum under 35 MNOK

  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret under 50 årsverk

Ovennevnte innebærer at ansvarlige selskaper hvor en eller flere av deltakerne er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap ikke kommer inn under ordningen med enklere årsregnskap.

Norsk Regnskapsstiftelse mener at regelen om begrenset regnskapsplikt skal kunne anvendes for årsregnskapet for 2018 under forutsetning av at de øvrige vilkår er oppfylt.

Vil du lese mer om høringen kan du gjøre det her. I høringsutkastet til Norsk Regnskapsstandard kan du også lese mer om regnskapsprinsipper og vurderingsregler samt hva som gjelder for omstillingsplaner for resultatregnskap, og balanse og tilleggsopplysninger (noter) her.

#Årsregnskapet #Årsregnskapenkeltpersonforetak #Årsregnskapansvarligselskap

Kongens gate 14, 0153 Oslo

sbf@skatt.no

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

Tlf: 45 95 61 71

© 2020