• SBF skatteadvokater

Kutt skatten med konsernbidrag

Oppdatert: 18. juni 2019En av de store fordelene med en konsernstruktur er at du kan dra nytte av helt egne skatteregler – og redusere skatten for konsernet.

Dersom du har flere virksomheter eller aksjeselskaper, og du samler eierskapet til disse i et felles holdingselskap, etableres en konsernstruktur. Det legger til rette for at du kan nyttiggjøre deg av konsernbidragsreglene for å redusere den totale skattebelastningen i konsernet.

Konsernbidrag er fradragsberettiget for giverselskapet og skattepliktig for mottakerselskapet.

Dersom det ene selskapet i konsernet går med overskudd, og det andre med underskudd, kan altså skatteregningen i konsernet minkes ved at overskuddsselskapet gir konsernbidrag til underskuddsselskapet.

For at konsernbidragsreglene skal kunne brukes på denne måten, må holdingselskapet eie mer enn 90 % av aksjene i datterselskapene.

Et eksempel kan belyse dette: Selskap A har et skattepliktig overskudd på NOK 1 mill, mens selskap B har et underskudd på NOK 500 000. Skatteregningen i Selskap A blir NOK 220 000 (22 %), mens selskap B ikke betaler skatt. Dersom selskapene inngår i et konsern (med felles holdingselskap), kan selskap A gi et konsernbidrag til selskap B på NOK 500 000. Skatteregningen i selskap A reduseres da til NOK 110 000, mens selskap B fortsatt ikke er i skatteposisjon.

Trenger du hjelp?

Det er mange hensyn å ta ved vurderingen av om du bør opprette holdingselskap og hvordan du ellers bør organisere virksomheten din. En omorganisering innebærer kostnader knyttet til selve prosessen, og det innebærer også administrasjon av flere selskaper. Velger du å omorganisere ved bruk av reglene om skattefrie fusjoner og fisjoner, er det særlig viktig at du får kvalitetssikret både gjennomførbarheten og gjennomføringen nøye.

Vi hjelper deg gjerne med vurderingen av om du bør omorganisere, og kan også bistå med gjennomføring av omorganiseringen. Kontakt oss gjerne for en nærmere samtale!
#selskapsform #holdingselskap